گوهر شعله توس

(ثبت: ۲۴۶۴۷۹)

فقط استان تهران

کلیه امور گازرسانی و لوله کشی

فشار قوی و فشار ضعیف

لوله کشی آتش نشانی

طراحی، اجرا و اخذ تاییدیه

از سازمان ها و نهادهای زیربط